Steinkarspitz (2.524m)

back
Steinkarspitz
18.08.2017