Kuhlochspitze (2.297m)

back
Kuhlochspitze
29.08.2013